Preprinti IMFM

Avtor: Carsten Thomassen

649: Thomas Böhme, Bojan Mohar, Carsten Thomassen: Long cycles in graphs on a fixed surface, 37 (1999) e-sigma PDF PDF